Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ HẬU CẦN PHỤC VỤ CÁC KHUNG CÁCH LY TẬP TRUNG CỦA XÃ