Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THI GVC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021