Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574